Vysoká odbornost, specializace a kvalifikovanost       

  • Důvěryhodnost       

  • Individuální přístup       

  • Zkušenosti       

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava
Rozhodčí činnost

Rozhodčí činnost

 
 
Naše advokátní kancelář působí i jako rozhodci podle zákona č. 216/1994 Sb.

Co je rozhodčí řízení?
Rozhodčí řízení nabízí rychlé a efektivní řešení majetkových sporů. Výhodou rozhodčího řízení je zejména jeho jednoinstančnost, neformálnost, neveřejnost a snadná vykonatelnost rozhodčích nálezů. Řízení je zpravidla vedeno pouze v písemné formě bez konání ústních jednání.
Arbitráž patří mezi tzv. alternativní způsoby řešení sporů neboli Alternative Dispute Resolution (ADR).
Onou „alternativou" se rozumí jiný způsob řešení sporu, než je jeho řešení prostřednictvím soustavy státních (obecných) soudů. Arbitráž je výhodným způsobem řešení sporů, protože není postavena na konfrontaci, ale upřednostňuje jednání a smírné řešení sporu. Dohoda o smíru dosaženého v rozhodčím nálezu má povahu exekučního titulu a je tedy soudně vykonatelná. Arbitráž je postavena na rychlém projednání sporu, které je v zásadě bezformální. Na druhé straně v případě obstrukcí ze strany jedné ze stran sporu umožňuje účinnými procesními prostředky rychlé dosažení rozhodnutí ve věci samé. Rozhodčí nález je exekučním titulem a lze jej tedy použít jako podklad pro nařízení výkonu rozhodnutí (pro exekuci).

Rozhodčí doložka - rozhodčí doložka se vkládá do textu smlouvy zpravidla na jejím konci. Barevná pole je třeba aktualizovat dle skutečnosti.

stáhnout rozhodčí doložku můžete - ZDE