Pozadí

Advokátní kancelář Homolka

  • Vysoká odbornost
  • Specializace
  • Kvalifikovanost
  • Důvěryhodnost
  • Individuální přístup
  • Zkušenosti

Advokátní úschovy

Naše advokátní kancelář poskytuje advokátní úschovy finančních prostředků, úschovu listin, cenných papírů a jiných cenností.

Základem každého smluvního závazku, u kterého nám jde především o jeho hladký průběh, je kvalitně sepsaná smlouva. Zvýšené pozornosti je nutné dbát zejména u tzv. úplatných smluv, kdy zpravidla určitá věc či právo je převáděno oproti zaplacení finančního vyrovní, nejčastěji kupní ceny.

Jeden z nejbezpečnějších a nejúčinnějších způsobů, kterak si zajistit bezproblémový proces splnění všech smluvních podmínek včetně zaplacení finančního vyrovnání (kupní ceny) je tzv. advokátní úschova.

Rizika, která se mohou v okamžiku placení kupní ceny objevit, z nichž některá jsou popsaná v sekci Převody nemovitostí, lze úspěšně limitovat pomocí některého ze zajišťovacích institutů. K jedním z nejúčinnějších, jak již bylo nastíněno, patří institut tzv. advokátní úschovy na jejíž správné dodržování dohlíží Česká advokátní komora.

V případě advokátní úschovy, uzavře advokát smlouvu o advokátní úschově se dvěma (nebo více) smluvními stranami za účelem zajištění řádného splnění povinností vyplývajících ze smluv mezi nimi. Po podpisu příslušné smlouvy skládá nabyvatel (kupující) kupní cenu nebo její podstatnou část do této advokátní úschovy, z níž je tato částka vyplacena převodci (prodávajícímu) teprve v okamžiku, kdy nastoupí skutečnosti dohodnuté ve smlouvě.

Se složitelem i příjemcem financí je tedy sepsána zvláštní Smlouva o úschově v níž je individuálně, dle pokynů smluvních stran, popsán detailně postup uvolnění financí z advokátní úschovy.

Smlouva o úschově je trojstranná smlouva, která vytváří práva a povinnosti všem zúčastněným stranám – advokátu jakožto správci, nabyvateli a převodci. Tato smlouva se uzavírá současně s podpisem příslušných úplatných smluv, případně může být jejich součástí. Dle smlouvy o úschově jsou poté finanční prostředky (kupní cena) složeny na svěřenecký účet (účet úschov), který je veden ve prospěch správce (advokáta) u renomované banky. V případě naší advokátní kanceláře se jedná o Volksbank nebo Komerční banku. Pro každého klienta je veden zvláštní účet a jeho prostředky jsou tak vedeny zcela odděleně od financí jiných klientů  advokáta. Advokát poté poskytuje stranám údaje o účtu ve formě výpisů z účtu a to dle požadavků smluvních stran, minimálně však v podobě prvotního výpisu při složení depozita a zůstatkový účet při vypořádání transakce.

Vedení účtu úschov u advokáta je ošetřeno zvláštní smlouvou uzavřenou mezi advokátem a bankou omezující možnost dispozice s prostředky na účtu jak z hlediska oprávněné osoby, tak z hlediska účelu použití prostředků. K tíži účtu banka není oprávněna zúčtovat své pohledávky, prostředky na účtu nemohou být předmětem exekuce, dědictví ani nemohou sloužit jako zajištění závazků.

Jednou z podstatných výhod advokátní úschovy je důvěryhodnost a zejména odbornost. V rámci svěřenecké transakce totiž dochází ze strany advokáta ke zkoumání splnění podmínek pro uvolnění složené částky - depozita (úschovy). Jde často o detailní zkoumání toho, zda například předložené dokumenty odpovídají zamýšlenému záměru.

Jednou z podmínek pro uvolnění úschovy může být např. předložením určitých dokumentů jako je originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí, ze kterého bude vyplývat výlučné vlastnické právo složitele k převáděné nemovitosti, originálu kupní smlouvy s ověřením katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, kopie pravomocných stavebních povolení či výpisu z obchodního rejstříku.

Uvolnění depozita bude při splnění podmínek stanovených smlouvou provedeno zpravidla formou bezhotovostního bankovního převodu na účet oprávněného.

Pokud nebudou splněny podmínky pro uvolnění úschovy do stanovené doby, bude částka depozita vrácena složiteli na jím určený účet, popř. s ní advokát naloží předem ve smlouvě dohodnutým způsobem.

Jaké jsou další výhody advokátní úschovy?

Oproti notářským či bankovním službám v této oblasti je úschova naší advokátní kanceláře pro účastníky transakce finančně výhodnější. Celý proces zajištění úschovy je navíc méně formální (smlouvu je možné uzavřít i distančně), přičemž úschova je bezproblémově realizovatelná i v případě nestandardních dohod mezi účastníky.

Výhody advokátních úschov můžeme shrnout následovně:

  • zajištění právní jistoty smluvních stran
  • vedení účtu úschov u advokáta je ošetřeno zvláštní smlouvou s bankou, jež omezuje dispozice s prostředky na účtu, a to jak z hlediska oprávněné osoby, tak i z hlediska účelu užití
  • finanční prostředky na účtu úschovy u advokáta jsou pojištěny ve prospěch skutečného vlastníka každé úschovy dle zákona o bankách č. 21/1992 Sb.
  • k tíži tohoto účtu banka není oprávněna zúčtovat své eventuální pohledávky, prostředky na účtu nemohou být předmětem exekuce nařízené vůči advokátovi, dědictví a nemohou ani sloužit jako zajištění závazků advokáta

Advokátní úschova je tak rovnocena notářské úschově nebo depozitu u banky. Advokátní úschova je tradičně hojně využívána při převodech nemovitostí, při převodech podniků či při převodech akcií a obchodních podílů.

Rychlý kontakt

Sídlo

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava

Facebook

Ikona Facebook Facebook