Pozadí

Advokátní kancelář Homolka

 • Vysoká odbornost
 • Specializace
 • Kvalifikovanost
 • Důvěryhodnost
 • Individuální přístup
 • Zkušenosti

Naše služby

Občanské právo

 • problematika spořebitelských úvěrů
 • ochrana spotřebitele
 • vlastnické právo
 • spoluvlastnické právo
 • společné jmění manželů
 • věcná břemena
 • právo zástavní a zadržovací
 • náhrada škody
 • bezdůvodné obohacení
 • právo dědické
 • ochrana osobnosti
 • závazkové (obligační) právo
 • odpovědnost za vady
 • dohody o narovnání
 • započtení
 • převzetí dluhu
 • přistoupení k závazku
 • ručení a smluvní pokuta

Rodinné právo

 • rozvody manželství
 • vypořádání společného jmění maželů
 • soudní zúžení společného jmění manželů
 • zastupování ve sporech o svěření dítěte do péče a o úpravě styku rodiče s dítětem
 • úprava práv rodičů k dětem
 • výživné manžela
 • výživné rozvedeného manžela
 • určení rodičovství
 • osvojení
 • poručenství a opatrovnictví
 • výživné
 • ochrana práv dítěte
 • registrované partnerství

Pracovní právo

Naše advokátní kancelář pomáhá mnoha malým, středním i velkým společnostem v oblasti pracovního práva.

 • pracovní smlouvy
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • služby zaměstanavatelům
 • rozvázání (skončení) pracovního poměru
 • interní předpisy
 • odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem
 • odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavatelem
 • náhrada škody způsobené pracovním úrazem
 • vymáhání nevyplacené mzdy
 • konkurenční doložky
 • dohody o hmotné odpovědnosti

Obchodní právo

Zabýváme se komlexní obchodněprávní problematikou se specializací na obchodní závazkové vztahy.

 • právní servis pro firmy
 • obchodní společnosti
 • družstevní právo - bytová a nebytová družstva
 • převody obchodních podílů a akcií
 • nekalá soutěž
 • obchodní závazky
 • příprava obchodních smluv
 • posuzování obsahu smluv předložených druhou smluvní stranou
 • postoupení pohledávek
 • ručení, smluvní pokuta

Trestní a přestupkové právo

 • vypracování písemných podání
 • zastupování obviněných v trestním a správním řízení
 • obhajoba obžalovaných před soudy všech stupňů
 • sepis řádných a mimořádných opravných prostředků
 • altrnativní způsoby ukončení trestního řízení
 • uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob
 • problematika mladistvích v trestním řízení
 • problematika vazby a výkonu trestu
 • náhrada škody a zadostiučinění za dobu strávenou ve vazbě či za nezákonné trestní stíhání

Insolvence

 • oddlužení fyzických osob
 • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení
 • návrhy na zahajení insolvenčního řízení
 • popření pohledávek ostatních věřitelů
 • zastupování osob v insolvenčním řízení
 • zastupování v incidenčních sporech
 • moratorium
 • konkurs a reorganizace
 • prověření osob v insolvenčním rejstříku

Oddlužení - více zde

Právo nemovitostí - více zde

Naše advokátní kacelář poskytuje komlexní právní servis v oblasti práva nemovitostí. Právní služby nabízí také při vzniku společenství vlastníků jednotek či bytových družstev a v souvislosti s jejich následnou činností.

 • smlouvy o převodu nemovitostí
 • smlouvy o smlouvě budoucí
 • smlouvy o převodu družstevního bytu
 • darovací smlouvy
 • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • soudní zřízení věcného břemene přístupu ke stavbě
 • smlouvy o zřízení předkupního práva
 • zástavní smlouvy
 • smlouvy o zajišťovacím převodu práva
 • vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem
 • prohlášení vlastníka budovy
 • smlouvy a výstavbě
 • společenství vlastníku jednotek
 • nájemní a podnájemní smlouvy
 • nebytové nájmy
 • advokátní úschovy kupních cen
 • řešení situací neoprávněného užívání nemovitostí
 • úřední ověření podpisů
 • dražby nemovitostí

Převody nemovitostí - více zde

 • smlouvy o budoucí kupní smlouvě
 • kupní smlouvy
 • smlouvy o převudu bytových a nbytových jednotek
 • advokátní úschova kupní ceny
 • darovací smlouvy
 • daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • zastoupení před katatsrálním úřadem
 • zsatoupení před správcem daně
 • úřední ověření podpisů
 • řešení nestadardních situací

Bytové právo

 • nájemní a podnájemní smlouvy
 • problematika regulovaných nájmů
 • vypovězení nájmu
 • soudní vyklizení bytů
 • výměna nájemních bytů
 • družstevní vlastnictví bytů
 • zajištění práv pronajímatelů
 • zajištění práv nájemců

Finanční služby

 • smlouvy o půjčce
 • úvěrové smlouvy
 • problematika spotřebitelských úvěrů
 • uznání dluhu
 • zástavní smlouvy
 • smlouvy o zajišťovacím převodu práva
 • zajištění pohledávek
 • vymáhání pohledávek
 • dohody o narovnání

Směnečné právo

 • uplatnění směnek
 • návrh na zahájení směnečného řízení spojeného s vydáním směnečného platebního rozkazu
 • námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu
 • vymáhání směnečních pohledávek
 • převody směnečních pohledávek

Advokátní úschovy - více zde

 • úschovy finančních prostředků
 • úschovy listi
 • úschovy cenných papírů
 • úschovy jiných cenností

Ověřování podpisů

Advokát je dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, oprávněn nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením se stejnými účinky.

Náhrady škod - více zde

Rychlý kontakt

Sídlo

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava

Facebook

Ikona Facebook Facebook