Pozadí

Advokátní kancelář Homolka

 • Vysoká odbornost
 • Specializace
 • Kvalifikovanost
 • Důvěryhodnost
 • Individuální přístup
 • Zkušenosti

Převody nemovitostí

Advokátní kancelář HOMOLKA se specializuje na právo nemovitostí, díky čemuž může nabídnou klientům kompletní právní pomoc při prodeji nebo koupi nemovitostí a to včetně řešení nestandardních situací. Důraz klademe na perfekci smlouvy, která svým obsahem reaguje na současnou judikaturu v oblasti práva nemovitostí a pro smluvní strany zabezpečuje právní jistotu. V rámci převodů nemovitostí poskytujeme advokátní úschovu kupní ceny tak, aby byla zajištěna ochrana obou smluvních stran. Naší prioritou je zajistit klientům maximální ochranu jejich investic.

Součástí služby je obstarání aktuálního listu vlastnictví, kontrola právní nezávadnosti nemovitostí, navrhnutí optimálního způsobu řešení, případné jednání s úvěrující bankou, příprava daňového přiznání, popř. zastoupení před příslušným správcem daně. Na Vaši žádost zajistíme znalecký posudek (nezbytná příloha daňového přiznání). Samozřejmostí je úřední ověření podpisů přímo v advokátní kanceláři popř. na jiném klientem požadovaném místě.

Pro Vaší představu stadardní převod nemovitostí probíhá následovně: sepis smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která mimo jiné obsahuje i smlouvu o úschově kupní ceny; po uzavření této smlouvy kupující (nabyvatel) uhradí kupní cenu do advokátní úschovy na speciální účet úschov, který je vyhrazen pouze pro tento účel; po uhrazení kupní ceny následuje uzavření vlastní kupní smlouvy, která je následně vložena do katastru nemovitostí; po jejím zavkladování advokát zkontroluje, zda jsou splněny veškeré smluvní podmínky a poté uvolní kupní cenu převodci, vyjma předpokládané výše daně z převodu nemovitostí, kterou advokát poukáže přímo na příslušný finanční úřad.

Proč zvolit advokátní úschovu kupní ceny?

Při úplatném převodu nemovitostí musí vždy smluvní strany řešit způsob uhrazení kupní ceny. Nákup či prodej nemovitosti je finančně komplikovaná a do značné míry i riskantní operace. Kupující se vlastníkem domu či bytu stává až v okamžiku zápisu vkladu do katastru nemovitostí. Ten má ze zákona na zápis vlastnického práva lhůtu třicet dní. Pokud by katastrální úřad vklad nového vlastnického práva nezapsal a kupující už prodávajícímu předal peníze, mohl by se kupující dostat do problémů, jak zaplacené peníze dostat zpět. Kupující se sice může v těchto případech obrátit na soud, ale to je při rychlosti řešení soudních sporů poměrně zdlouhavý proces, který Vám skutečné vrácení již zalacené kupní ceny nezajistí. Dalším poměrně reálným rizikem spojeným s převodem nemovitostí je nabytí vlastnictví k nemovitostem zatíženým právní vadou, jako jsou věcná břemena, předkupní práva, exekuce nebo zástavy. Naopak v případě hrazení kupní ceny až po nabytí vlastnictví skýtá riziko pro prodávajícího v podobě následného neuhrazení kupní ceny. Podobným případům lze snadno zabránit. Jednoduchým nástrojem, kterým lze provést transakci, při níž nedochází k okamžité účinnosti smluv, je úschova peněz u advokáta. Lze ji využít nejen při obchodu s nemovitostmi, ale také při převodu práv k družstevnímu bytu, převodu obchodního podílu či v dědickém řízení. Při úschově peněz složí jedna strana (kupující) peníze pro druhou stranu (prodávajícího) na zvláštní účet advokáta. Teprve při naplnění předmětu obchodu a splnění všech podmínek smlouvy, jsou peníze advokátem uvolněny prodávajícímu. Do té doby nemůže s penězi disponovat ani jedna ze zúčastněných stran. K účtu má přístup dle smlouvy pouze advokát, tedy nezávislá osoba. Obě smluvní strany tak mají jistotu, že budou splněny smluvní podmínky dohodnuté v příslušné smlouvě.

Proč advokát zadrží daň z převodu nemovitostí?

Podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí je poplatníkem daně z převodu nemovitostí převodce; nabyvatel je v tomto případě ručitelem. Tzn. neuhradí-li převodce řádně daň z převodu nemovitostí, vyzve příslušný finanční úřad nabyvatele, aby za převodce daň uhradil z titulu ručení a ten pak má povinnost daň za převodce uhradit. Tím, že advokát daň uhradí přímo z advokátní úschovy zabrání vzniku uvedené situace.

V souvislosti s převody nemovitostí poskytujeme zejména tyto služby:

 • sepis smlouvy o budoucí kupní smlouvě
 • sepis kupní smlouvy
 • sepis smlouvy o advokátní úschově kupní ceny
 • sepis darovací smlouvy
 • sepis smlouvy o zřízení věcného břemene
 • sepis návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • vypracování daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • zastoupení před katastrálním úřadem
 • zastoupení před správcem daně
 • úřední ověření podpisů účastníků smlouvy

Tyto komplexní služby ocení zejména realitní kanceláře, pro které zajistíme pravidelný sepis smluv pro jejich klienty, jakož i řešení každodenních právních problémů týkajících se jimi nabízených nemovitostí.

Rychlý kontakt

Sídlo

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava

Facebook

Ikona Facebook Facebook