Pozadí

Advokátní kancelář Homolka

 • Vysoká odbornost
 • Specializace
 • Kvalifikovanost
 • Důvěryhodnost
 • Individuální přístup
 • Zkušenosti

Vymáhání náhrady škody při ublížení na zdraví a při usmrcení

Naše advokátní kancelář se specializuje na vymáhání náhrad při ublížení na zdraví a při usmrcení. Nejrozšířenější kategorií jsou újmy způsobené při dopravních nehodách. Pokud vám nebo vašim blízkým byla v souvislosti s dopravní nehodou způsobena škoda, mohou tito poškození uplatnit svůj nárok nejen vůči viníkovi ale rovněž i vůči pojišťovně viníka.

Stalo se téměř pravidlem, že se pojišťovny všelijak nedůvodně brání poskytnout poškozeným náhradu v plné výši, a proto je důležité, aby poškozený uplatnil nejen všechny nároky, které mu vznikly, ale rovněž tyto správně vyčíslil.

Při ublížení nazdraví má poškozený nárok na:

 • bolestné a snížení společenského uplatnění
 • odškodnění další nemajetkové újmy
 • ušlý výdělek
 • náklady spojené s péčí o zdarví

Práva poškozeného při dopravní nehodě

V naší advokátní kanceláři se velmi často setkáváme s tím, že pojišťovny odmítají pod různými záminkami vyplatit poškozeným při dopravních nehodách pojistné nebo toto bezdůvodně, resp. nezákonně, krátí. Rovněž se často setkáváme i s tím, že řada poškozených neví, jaké nároky může vůči škůdci, resp. jeho pojišťovně, uplatňovat a v jaké výši.

Při dopravních nehodách bohužel nedochází jen k poškození majetku, ale i k ublížení na zdraví a usmrcení.

Poškozenými při dopravních nehodách se tak nezřídka stávají i osoby, které účastníky dopravní nehody nebyly. Podle občanského zákoníku při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Dle našeho názoru pokud se jedná o přátele, kteří jsou na úrovni sourozenců nebo osoby spolu intimně žijící, není žádný důvod, proč by taktéž neměli být zařazeni mezi osoby blízké.

V tomto příspěvku bych rád upozornil na základní práva poškozených při dopravních nehodách a na významná soudní rozhodnutí stran nároků poškozených.

Poškození při dopravní nehodě mohou žádat zejména tyto náhrady:

 • sepis smlouvy o budoucí kupní smlouvě
 • Škoda na majetku (oprava poničeného vozidla, škoda na vybavení, škoda na přepravované věci atd.)
 • Náklady vynaložené na odstranění následků dopravní nehody (odtah poškozeného vozidla, půjčení náhradního vozidla, parkovné atd.)

Často diskutovaným nárokem je nárok na náhradu nákladů za pronájem náhradního vozidla.

Již v minulosti Nejvyšší soud rozhodl, že poškozenému náleží právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na pronájem jiného vozidla, zejména po dobu opravy vlastního vozidla, a to i v případě, že poškozený používá vozidlo pouze k soukromým účelům.

Ústavní soud pak uvedené rozhodnutí doplnil tak, že nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů na pronájem jiného vozidla má poškozený až do doby, kdy je mu pojistné plnění skutečně poskytnuto (vyplaceno) a nikoliv pouze do doby skončení šetření pojistné události pojišťovnou. Nárok na náhradní vozidlo pak má poškozený i v případě takzvané totální škody, tedy tehdy, když byl jeho vůz při nehodě zcela zničen.

Dalším často diskutovaným tématem je zohlednění amortizace při náhradě škody na havarovaném vozidle.

V této souvislosti Ústavní soud konstatoval, že nelze přehlédnout, že poškozenému bylo ono tzv. zhodnocení vozidla protiprávním jednáním v podstatě vnuceno. Opravou vozidla přitom poškozený obvykle sleduje pouze jeho uvedení do stavu před nehodou. Pokud opravu vozidla nelze provést úsporněji a směrovala jen k odstranění následků škodné události, nejeví se spravedlivé, aby byli poškození pravidelně nuceni doplácet na zprovoznění vozu mnohdy nemalé částky. Uhrazení celé ceny účelně provedené opravy (směřující jen k odstranění následků škodné události) by mělo být proto pravidlem. Dále dle názoru Ústavního soudu nelze dále ignorovat všeobecně známou skutečnost, že cena havarovaného vozidla bude vždy nižší, než cena stejně technicky vybaveného vozidla, které dosud havarováno nebylo, a to i za situace, že havarované vozidlo bylo provedenou opravou skutečně zhodnoceno a nachází se v podstatně lepším stavu než před nehodou, neboť informace, že vozidlo bylo havarováno, snižuje jeho tržní hodnotu.

Z citovaných rozhodnutí tedy vyplývá, že poškozený má v případě poškození vozidla nárok na uhrazení opravy v plné výši, a to i tehdy, byla-li oprava provedena pomocí nových dílů a dále nárok na úhradu nákladů na pronájem jiného vozidla po dobu opravy. V případě tzv. totální škody pak nárok na úhradu obvyklé ceny vozidla a nákladů na pronájem jiného vozidla až do doby, kdy je poškozenému vyplacena náhrada za zničené vozidlo.

Bylo-li poškozenému při dopravní nehodě ublíženo na zdraví, může dále žádat tyto náhrady:

 • Ušlý zisk (náhrada na výdělku v době pracovní neschopnosti či v důsledku trvalých následků).
 • Léčebné výlohy (cesty k lékaři, pobyt v nemocnici, léky, rehabilitační pomůcky...).
 • Náklady spojené s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost (pomoc v domácnosti po dobu hospitalizace poškozeného, asistenční pomoc v případě invalidity, apod.).
 • Bolestné (bolestné je majetkový nárok poškozeného vzniklý v souvislosti s léčením a odstraňováním následků poškození zdraví).

Při odškodnění bolesti se vychází z bodového „sazebníku“, který určuje bodovou hodnotu pro jednotlivé způsoby poškození zdraví. Počet bodů určí znalec ve znaleckém posudku (naše AK spolupracuje se zkušenými znalci) jenž se vynásobí hodnotou bodu. Hodnota bodu bolesti pro rok 2019 činí 318,85 Kč.

Ztížené společenské uplatnění (ztížením společenského uplatnění se rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb). Výše odškodného se v těchto případech vypočte podle metodiky Nejvyššího soudu na základě posouzení dopadu do schopností poškozeného vykonávat určité činnosti a řešit životní situace. Stupeň závažnosti trvalého zdravotního postižení je pojat jako procentní vyjádření ztráty životních příležitostí (lepší budoucnosti) ve škále 0 až 100 % pro jednotlivé položky (domény) v devíti oblastech společenského zapojení. Podle uvedené metodiky může maximální výše odškodnění dosáhnout aktuálně částky 12 754 000 Kč.

Duševní útrapy. Jedná se o tzv. nemajetkovou újmu, která se odčiňuje v penězích. Slouží ke zlepšení kvality života poškozeného po ukončení léčení. Výše odškodnění duševních útrap je závislá na intenzitě poškození zdraví a dalších okolnostech, jako je průběh dopravní nehody (např. pokud by viník nehody neposkytl poškozenému první pomoc) a ponehodový děj.

V případě, že při dopravní nehodě došlo k usmrcení mohou poškození žádat zejména tyto náhrady:

 • Náhradu nákladů spojených s pohřbem.
 • Náhradu na výživu pozůstalým - dle platné právní úpravy při usmrcení hradí škůdce peněžitým důchodem náklady na výživu pozůstalým, kterým zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Jedná se o velmi významný nárok, obzvláště v případech, kdy je poškozeným (pozůstalým) nezletilé dítě usmrceného, které bylo odkázáno na jeho výživu.
 • Náhradu nemajetkové újmy - duševních útrap spojených s usmrcením osoby blízké. Jde o náhradu na újmě na přirozených právech člověka, jako je např. právo na rodinný život. Toto je z pohledu poškozených nejdůležitějším nárokem, neboť finanční kompenzace v těchto případech může dosáhnout statisícových až milionových částek.

Často diskutovanou otázkou je, jak široký by měl být okruh osob, kterým se náhrada uvedené nemajetkové újmy poskytuje.

Ustanovení § 2959 občanského zákoníku uvádí výčet osob, kterým je náhrada poskytována: „manžel, rodič, dítě nebo jiná osoba blízká“. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“ Tento výčet však není konečný, může jít o osoby, které spolu mají intimní poměr, např. milence.

Domníváme se, že v těchto případech by měl být okruh osob chápán šířeji, a to ve prospěch faktické intenzity vztahu mezi poškozeným a usmrceným.

V souvislosti s dopravními nehodami bych chtěl upozornit, že dle zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla má poškozený nárok uplatňovat vůči pojišťovně škůdce účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků za způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením.

S vymáháním náhrady škody nejen po dopravní nehodě máme bohaté zkušenosti. Neustále sledujeme vývoj soudní judikatury a vždy tak víme, kdo a jaké nároky na náhradu škody způsobené při dopravních nehodách má. Správné vyčíslení těchto nároků a jejich uplatnění vůči pojišťovně není nijak jednoduché a vyžaduje specializované znalosti. Bohužel dle našich zkušeností většina pojišťoven nerespektuje zákonná ustanovení a výše uvedenou judikaturu a bezdůvodně nároky poškozených krátí nebo přímo odmítá.

V souvislosti s vymáháním nároků při dopravních nehodách nabízíme bezplatnou úvodní konzultaci. Výše odměny za právní zastoupení se zpravidla sjednává podílem na výsledku věci (na skutečně vymožené částce), což nás motivuje k co nejlepším výsledkům a finančně nezatěžuje naše klienty. Nepožadujeme žádné platby předem ani zálohy.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi se v této problematice staneme vaší oporou ve světě práva.

Kontaktovat nás můžete i v případě, že ke škodě (dopravní nehodě) došlo již dříve, neboť právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčuje až za deset let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla.

Rychlý kontakt

Sídlo

Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava

Facebook

Ikona Facebook Facebook